ระบบรายงานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ COVID-19
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Version Control 0.4- 20-08-2564