จำนวนผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ในประเทศไทย

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

**update 16/01/2564

จำนวนทั้งสิ้น 251 แห่ง
**กรุงเทพและปริมณฑล 92 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 38 แห่ง, ภาคเอกชน 54 แห่ง) และต่างจังหวัด 159 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 128 แห่ง, ภาคเอกชน 31 แห่ง)


ลำดับ หน่วยงาน จังหวัด พื้นที่ เขตสุขภาพ ประเภท
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เชียงราย ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
4 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
5 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
6 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง ลำปาง ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
7 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
8 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
9 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
10 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
11 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
12 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
13 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
14 โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
15 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
16 โรงพยาบาลน่าน น่าน ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
17 โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
18 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
19 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
20 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา ต่างจังหวัด เขต 1 ภาครัฐ
21 โรงพยาบาลพะเยาราม พะเยา ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
22 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
23 เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ต่างจังหวัด เขต 1 เอกชน
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
26 หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
27 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
28 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 เอกชน
29 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 เอกชน
30 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
31 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
32 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
33 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
34 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ต่างจังหวัด เขต 2 เอกชน
35 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
36 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์ ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
37 โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
38 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
39 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
41 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
42 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ ต่างจังหวัด เขต 3 เอกชน
43 โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
44 หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
45 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
46 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
47 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
48 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี สระบุรี ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
49 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี สระบุรี ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
50 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
51 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สระบุรี ต่างจังหวัด เขต 4 เอกชน
52 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 ภาครัฐ
53 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 ภาครัฐ
54 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 ภาครัฐ
55 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 ภาครัฐ
56 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 ภาครัฐ
57 โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 เอกชน
58 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 เอกชน
59 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 เอกชน
60 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 เอกชน
61 ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 เอกชน
62 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 ภาครัฐ
63 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 4 เอกชน
64 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
65 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
66 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา ต่างจังหวัด เขต 4 เอกชน
67 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
68 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
69 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
70 โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
71 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
72 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ต่างจังหวัด เขต 5 เอกชน
73 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 5 ภาครัฐ
74 โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 5 เอกชน
75 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
76 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 5 ภาครัฐ
77 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) สมุทรสาคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 5 เอกชน
78 โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 5 เอกชน
79 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ราชบุรี ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
80 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
81 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
82 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
83 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี ต่างจังหวัด เขต 5 ภาครัฐ
84 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
85 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
86 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
87 โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
88 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
89 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล เขต 6 ภาครัฐ
90 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล เขต 6 เอกชน
91 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล เขต 6 เอกชน
92 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล เขต 6 เอกชน
93 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
94 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
95 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
96 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จันทบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
97 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
98 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
99 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
100 โรงพยาบาลระยอง ระยอง ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
101 โรงพยาบาลตราด ตราด ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
102 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
103 บริษัท แล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
104 เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
105 เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน
106 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่น ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
107 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
108 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
109 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
110 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
111 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่น ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
112 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
113 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
114 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม ต่างจังหวัด เขต 7 ภาครัฐ
115 โรงพยาบาลขอนแก่นราม ขอนแก่น ต่างจังหวัด เขต 7 เอกชน
116 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี อุดรธานี ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
117 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
118 โรงพยาบาลเลย เลย ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
119 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
120 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
121 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
122 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
123 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
124 โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ ต่างจังหวัด เขต 8 ภาครัฐ
125 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
126 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
127 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
128 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
129 โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
130 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
131 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
132 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
133 โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
134 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา ต่างจังหวัด เขต 9 ภาครัฐ
135 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
136 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
137 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี ต่างจังหวัด เขต 10 เอกชน
138 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
139 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
140 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
141 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
142 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
143 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ต่างจังหวัด เขต 10 ภาครัฐ
144 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
145 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ภูเก็ต ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
146 โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
147 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
148 บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต ต่างจังหวัด เขต 11 เอกชน
149 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
150 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
151 โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี ต่างจังหวัด เขต 11 เอกชน
152 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ภูเก็ต ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
153 โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
154 โรงพยาบาลระนอง ระนอง ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
155 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
156 โรงพยาบาลพังงา พังงา ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
157 โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
158 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ต่างจังหวัด เขต 11 ภาครัฐ
159 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา สงขลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
160 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ตรัง ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
161 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
162 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
163 โรงพยาบาลยะลา ยะลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
164 โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา ยะลา ต่างจังหวัด เขต 12 เอกชน
165 ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา ยะลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
166 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
167 เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา ต่างจังหวัด เขต 12 เอกชน
168 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
169 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
170 โรงพยาบาลตรัง ตรัง ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
171 โรงพยาบาลสตูล สตูล ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
172 โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
173 หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ต่างจังหวัด เขต 12 ภาครัฐ
174 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง) นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
175 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
176 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
177 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
178 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
179 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
180 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
181 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
182 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
183 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
184 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
185 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
186 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
187 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
188 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
189 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
190 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
191 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
192 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
193 บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
194 คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
195 หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
196 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
197 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
198 โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
199 บริษัท พีซีที ลาบอราทอรี่ส์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
200 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
201 โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
202 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
203 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
204 โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
205 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
206 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
207 คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
208 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
209 ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
210 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
211 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
212 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
213 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
214 ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
215 โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
216 คลินิคเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
217 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
218 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
219 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
220 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
221 โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
222 โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
223 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
224 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
225 บริษัทเอ็มบริโอ แพลนแนท จำกัด (สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
226 โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
227 บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จำกัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
228 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
229 โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
230 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
231 ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
232 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
233 กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
234 โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
235 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
236 โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 ภาครัฐ
237 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
238 โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
239 โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
240 MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
241 โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
242 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
243 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล เขต 13 เอกชน
244 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต ต่างจังหวัด เขต 11 เอกชน
245 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ต่างจังหวัด เขต 3 ภาครัฐ
246 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร อุดรธานี ต่างจังหวัด เขต 8 เอกชน
247 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี ต่างจังหวัด เขต 4 ภาครัฐ
248 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก ต่างจังหวัด เขต 2 ภาครัฐ
249 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 ภาครัฐ
250 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล เขต 6 เอกชน
251 ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี ต่างจังหวัด เขต 6 เอกชน

จำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-19 (Thailand Laboratory testing data)


จำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-19 (Thailand Laboratory testing data - weekly summary report)
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564 (Thailand COVID-19 Testing Data) (Raw Data)