จำนวนผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ในประเทศไทย

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

จำนวนทั้งสิ้น 321 แห่ง
**กรุงเทพและปริมณฑล 125 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 48 แห่ง, ภาคเอกชน 77 แห่ง) และต่างจังหวัด 196 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 148 แห่ง, ภาคเอกชน 48 แห่ง)

NPS+TS = การตรวจด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูก และป้ายลำคอแบบรายตัวอย่าง
Pool Saliva = การตรวจด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples)
Pool NPS+TS = การตรวจด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูก และป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples)

หน่วยงาน การเดินทาง จังหวัด เขตสุขภาพ ประเภท ผ่านการรับรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิทย์ฯและเครือข่ายเสริมความแข็งแกร่งเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ไวรัสก่อโรคโควิด19 ในไทยเพื่อเป็นข้อมูลป้องกันควบคุม รักษาและต่อยอดการวิจัย
ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยพร้อมร่วมมือกันเฝ้าระวังเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กลายพันธุ์
กรมวิทย์ฯ เผยห้องปฏิบัติการไทยพร้อมตรวจภาวะหลอดเลือดอุดตันภายหลังการฉีดวัคซีน
คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ (SARS-CoV-2)
กรมวิทย์ฯเผยผลตรวจโควิด 19 แคมป์คนงานก่อสร้าง
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีน กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดที่ชุมพร พบมีคุณภาพความปลอดภัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทย์ฯ ให้ความมั่นใจวัคซีนโควิด-19 ที่นำเข้าประเทศมีคุณภาพและความปลอดภัยได้มาตรฐานทุกรุ่น
กรมวิทย์ฯ เผยการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ได้มาตรฐาน
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Reuse N95 ด้วยวิธีอบแห้ง Dry heat
Reuse N95 ด้วยวิธีอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจเชื้อโควิด 19 ต้องไปตรวจที่ไหน?
การทำความสะอาดหน้ากากผ้า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ์
วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ล็อตสอง จำนวน 2 รุ่นการผลิต ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัคซีนของ AstraZeneca ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-19 (Thailand Laboratory testing data)


จำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-19 (Thailand Laboratory testing data - weekly summary report)
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 12 มิถุนายน 2564 (Thailand COVID-19 Testing Data) (Raw Data)