รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA testing

จำนวนทั้งสิ้น 20 แห่ง
หน่วยงาน (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) จังหวัด เขตสุขภาพ ประเภท ผ่านการรับรอง

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง
หน่วยงาน (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) จังหวัด เขตสุขภาพ ประเภท ผ่านการรับรอง